Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2023

dotyczące projektu POIR.01.01.01-00-2169/20 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jak spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności” w ramach PO IR 2014-2020

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

PODSTAWOWE INFORMACJE: Zamawiający: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. NIP: 5170092475 Adres pocztowy: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16 Telefon/Fax: 798463684 Osoba do kontaktów: Maciej Kundzicz Ogólny adres Zamawiającego: http://www.ovo-res.pl Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 46.33.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia – usługa rzecznika patentowego Nazwa zamówienia – usługa rzecznika patentowego w zakresie przygotowania zgodnej z wymogami ustawy prawo własności przemysłowej dokumentacji zgłoszenia patentowego dotyczącego: sposobu higienizacji skorupy jaj metodą fizyczną z użyciem zimnej plazmy wynalazku { metoda: do sterylizacji skorup jaj wykorzystano zimną plazmę generowaną przez łuk elektryczny prądu o wysokim napięciu wytwarzany przez szczotkowe elektrody węglowe. Zoptymalizowano parametry sterylizacji takie jak: stężenie jonów ujemnych, ustawienie generatorów względem jaja, sposób przeprowadzenia procesu, czas sterylizacji. Wykonano doświadczenia potwierdzające skuteczność sterylizacji poprzez kontaminację skorup zawiesiną bakterii Listeria innocua i Salmonella enteritidis} oraz reprezentowanie w czynnościach mających na celu dokonanie zgłoszenia wynalazku przed Urzędem Patentowym RP. Główne miejsce realizacji dostawy – Boguchwała Kod NUTS – PL823 Kod CPV – 79120000-1, 79121000-8

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zapytania ofertowego dotyczy projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech Zakres Projekty z regionów słabiej rozwiniętych Budżet projektu: 4 930 715,38

zapytanie ofertowe 92023_patentP

Załącznik_1_formularz_oferty_14.10

załącznik specyfikacja techniczna zał nr 2

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań (1)

załącznik nr 5 ośw o spełnieniu warunków 

Załącznik_6_klauzula_informacyjna (1)