Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

dotyczące projektu POIR.01.01.01-00-2169/20 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania
niepełnowartościowych jak spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”
w ramach PO IR 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka
Ścieżka Agrotech
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Zamawiający: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o.
NIP: 5170092475
Adres pocztowy: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16
Telefon/Fax: 605898313
Osoba do kontaktów: Kazimierz Gacek k.gacek@ovo-res.pl
Ogólny adres Zamawiającego: http://www.ovo-res.pl
Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne
Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 46.33.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia – dostawa
Nazwa zamówienia – „urządzenia laboratoryjne – łaźnia wodna i obrazowanie żeli”
Główne miejsce realizacji dostawy – Boguchwała
Kod NUTS – PL823
Kod CPV –42943000-8, 48329000-0
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę łaźni wodnej i zestawu do obrazowania żeli
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotów zamówienia;
Specyfikacja urządzenia:
Łaźnia wodna;
• Możliwość nagrzania w zakresie temperatury 25 – 99,9 o C
• Cyfrowe ustawienie temperatury z dokładnością do 0,1 o C
• Stabilność temperatury 0,2 0 C lub wyższa
• Dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy
• Wodoodporny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
• Podnoszona pokrywa (do +100°C), w celu ograniczenia rozchlapywania oraz parowania wody
podczas gotowania
• Objętość od 10 do 15 litrów, możliwość wstawienia min. 4 kolb Erlenmayera 300 ml jednocześnie
• Kurek spustowy umożliwiający łatwe opróżnienie łaźni
Ilość jedna sztuka
Zestaw do obrazowania żeli;
 Rozdzielczość przetwornika CCD nie gorsza niż 3 mpx

2

 Rozdzielczość efektywna kamery minimum 6 mpx
 Rozdzielczość tonalna przetwornika CCD nie gorsza niż 65535 odcieni szarości – 16 bit
 Rozdzielczość tonalna zdjęcia nie gorsza niż 16 bit
 Możliwość tzw. binningu (łączenia pikseli)
 Minimalny obszar obrazowania 21×26 cm
 Zakres dynamiczny nie gorszy niż 4OD
 Bezpośrednia ścieżka przesyłanego obrazu między badanym materiałem, a przetwornikiem CCD.
 Sześciokrotny, automatyczny zoom optyczny
 Transiluminator wysuwany z miniciemni
 Osłona anty-UV zintegrowana z wysuwanym transiluminatorem, umożliwiająca podgląd materiału
przy otwartych drzwiach urządzenia.
 Filtr transiluminatora eliminujący tło w postaci światła w zakresie widzialnym jak
i podczerwieni, poprawiający obrazowanie żeli barwionych zarówno bromkiem etydyny jak
i sybr green bez potrzeby wymiany filtra oraz zapewniający jednorodne oświetlenie żeli.
 Łatwa wymiana transiluminatora bez użycia narzędzi
 Ciemnia wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej farbami epoksydowymi
 Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lampy UV podczas otwarcia drzwi
urządzenia
 Panel EPI-white
 Urządzenie wyposażone w filtr 590 nm
 Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej farbami epoksydowymi
 Darmowe oprogramowanie na dowolną ilość komputerów
 Wizualizacja obrazu w 3D w trakcie podglądu na żywo i po wykonaniu zdjęcia
 Funkcja autoekspozycji: program dobiera sam najkorzystniejszy czas ekspozycji i wykonuje zdjęcie
automatycznie
 Tryb autoekspozycji z możliwością ręcznej korekty parametrów.
 Oprogramowanie zgodne z GLP
 Oprogramowanie do wykonywania zdjęć kontroluje kamerę wraz z obiektywem i ciemnią
 Oprogramowanie umożliwia korekcję zniekształceń i modyfikację obrazu (regulacja jasności i
kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie).
 Oprogramowanie pozwalające m.in. na analizę jakościową, określenie wagi molekularnej,
określenie odległości między prążkami, zliczanie kolonii bakteryjnych
 Komputer przenośny (laptop) z wgranym oprogramowaniem do obsługi zestawu, procesor i5 lub
i7, ekran 15,6 lub większy, z dyskiem twardym 1000 GB, pamięcią operacyjną i kartą graficzną, z
systemem operacyjnym Windows umożliwiającymi płynną pracę z oprogramowaniem do obsługi
zestawu, w tym analizę i obróbkę danych oraz ich przechowywanie.
Ilość jedna sztuka

II. OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych urządzeń laboratoryjnych.
2. Gwarancja min. 24 miesięcy.
3. Koszt transportu (Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Kolejowa 16- w
uzgodnieniu odpowiednio wcześniej z dostawcą transport może zostać skierowany do miejsca w osi drogowej Poznań
-Boguchwała do pomieszczeń laboratorium), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
4. Urządzenia w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.

3
5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim zawierająca co najmniej dokumentację techniczno-
rozruchową, zasady serwisowania, deklaracje dopuszczającą do pracy na terenie UE, atesty, (Deklaracja zgodności
CE. Zgodność z normami ISO i DIN oraz dyrektywami odnośnie bezpieczeństwa pracy, spełnione laboratoryjne
standardy bezpieczeństwa)
6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry
określone w Zapytaniu ofertowym.
7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji
Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie
podlegało zmianom.
8. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 10 tygodni od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega
sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których
nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego po uzyskaniu zgody
Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
9. Ważność oferty: 60 dni od daty terminu składania ofert.
10. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani
częściowych.
11. Warunki płatności: płatność jednorazowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i
podpisaniu protokołu odbioru.
12. Czas reakcji serwisu i uzyskania sprawności urządzenia do 48 godzin.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny
dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.
– posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i
obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania
powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.
.
IV. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 90 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 90, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 90.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w
walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z
dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Kryterium nr 2: okres dostawy – waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
Okres dostawy do 10 tygodni pkt, okres dostawy do 8 tygodni – 10 pkt.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą
ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na
adres Zamawiającego: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, ul.
Kolejowa 16, Polska lub elektronicznie poprzez portal bazy konkurencyjności.

4
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną
do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu
opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 4/2021 łaźnia i zestaw. Nie otwierać przed godziną 11:15 dnia 13 października 2021r]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w
Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 13 października 2021 do godziny 10:00:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 października 2021 r. o godzinie 11:15 w
siedzibie Zamawiającego.
VI. INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca
może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu
ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną, co najmniej załącznik nr 2) zawierającą co najmniej wszystkie
parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza
przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.
VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
 Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
 Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
 Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych
lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury
wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik
spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o
braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.
VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do
zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
2. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Informacja na temat przyczyn odrzucenia będzie
zawarta w protokole wyboru oferty. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawca (Oferent)
zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona
zostanie kolejna najbardziej korzystna.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności
których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
9. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania
przyczyny.
12. W trakcie trwania postępowania Zamawiający wymaga od Oferentów zadawania pytań co do treści zapytania
ofertowego i jego załączników wyłącznie w formie elektronicznej na adres k.gacek@ovo-res.pl. Wszystkie
pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
Konkurencyjności.
13. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez
Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami
niniejszego Zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR 4 2021
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).
– Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wzór).
– Załącznik nr 4 – Projekt umowy dostawy (wzór).
– Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
– Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna

Podpisał. Kazimierz Gacek
Członek Zarządu PGD Ovo-res sp z
o.o. w Boguchwale
Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Stanisława Franczaka.