Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2021

06 października 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2021

 

dotyczące projektu POIR.01.01.01-00-2169/20 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jak spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”  w ramach PO IR 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa realizowanego w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Agrotech

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Zamawiający: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o.

NIP: 5170092475

Adres pocztowy: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16

Telefon/Fax:  605898313

Osoba do kontaktów: Kazimierz Gacek k.gacek@ovo-res.pl

Ogólny adres Zamawiającego: http://www.ovo-res.pl

Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo prywatne

Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 46.33.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia – dostawa

Nazwa zamówienia – „urządzenia laboratoryjne”

Główne miejsce realizacji dostawy – Boguchwała

Kod NUTS – PL823

Kod CPV38436800-8, 38436000-0,38500000-0, 38437000-7, 39711362-4,38311000-8,

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych urządzeń ; homogenizator, wytrząsarka typu worteks, multiworteks, aparat do elektroforezy, pipetor, mikrofala, waga precyzyjna,

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotów zamówienia;

Homogenizator

Specyfikacja urządzenia:

 • Objętość użytkowa 50 – 400 ml
 • Posiadający czas pracy 30, 60, 90, 120, 180, 210 s lub ciągły
 • Umożliwiający zmianę prędkości uderzeń (4-6-8-10/s)
 • Posiadający zmienną nastawę mocy homogenizacji
 • Posiadający łopatki homogenizatora mocowane i usuwane w wcisk ułatwiajcie czyszczenie urządzenia.
 • Posiadający drzwiczki otwierane na całą szerokość, przeszklone
 • Posiadający dwie płaskie pracujące na przemian, wykonane ze stali nierdzewnej, tarcze
  • Dostawa wraz ze statywem na worki, opakowaniem 500 szt. worków 400 ml

Ilość: 1 sztuka

Wytrząsarka typu worteks

Specyfikacja urządzenia:

 • Praca ciągła lub pulsacyjna
 • Zakres prędkości: 0 do 3000 rpm
 • Orbita min 4,5mm
 • Zabezpieczenie przed przeładowaniem
 • Zasilanie 230 V, 50/60Hz
 • Co najmniej 3 antypoślizgowe nóżki

Ilość: 3 sztuki

Multiworteks

Specyfikacja urządzenia:

 • Zakres prędkości: 500-3000 obr./min
 • Czas przyspieszania: 3 s
 • Średnica ruchu: 2 mm
 • Max. czas pracy w trybie ciągłym: 8 h
 • Zasilanie: 230 V/ 50 Hz

Ilość: 1 sztuka

Aparat do elektroforezy

Specyfikacja przedmiotu:

 • Aparat do elektroforezy horyzontalnej
 • Przeznaczony do jednoczesnego rozdziału min 150 fragmentów DNA/RNA w żelu agarozowym
 • Długości drogi rozdziału 16 cm +/-1cm
 • Aparat umożliwia zastosowanie grzebieni o grubości co najmniej 1,0; 1,5; 2,0 mm z liczbą zębów od min 5 do 65 szt., które można umieścić w maksymalnie 5 rzędach
 • Aparat ze sprężystymi zatyczkami zakładanymi na szczyt saneczek do wylewania żeli
 • Saneczki 16 x 16 cm, wykonane z materiału przezroczystego, przepuszczalnego promieniowanie UV
 • Komora z Pt elektrodami
 • Pokrywa z kablami zasilania

Ilość: 2 sztuki

Pipetor

Specyfikacja przedmiotu:

 • Przeznaczony do pipet szklanych oraz plastikowych o pojemności od 0,1 do 200 ml
 • Z ekologiczną baterią NiMH (bez kadmu)
 • Kolorowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę stanu naładowania baterii, wybranego trybu pipetowania (Ex lub blow-out) oraz wybranej prędkości
 • 5 poziomów prędkości
 • Bezpieczny zawór zwrotny zapewniający precyzyjne dozowanie poprzez regulację menisku
 • Silikonowy adapter zapewnia szczelne i dokładne umocowanie pipety
 • Hydrofobowy filtr membranowy PTFE o wielkości porów 0,2 µm,
 • Ochrona przed przeładowaniem baterii zapewnione przez mikroprocesor
 • W komplecie z ładowarką i stacją ładującą, dwoma filtrami PTFE, zaworem bezpieczeństwa i uchwytem ściennym.

Ilość: 3 sztuki

Mikrofala

Specyfikacja urządzenia:

 • Pojemność min.: 30 l
 • Moc: ok. 900 W
 • Średnica talerza: 30-32 cm
 • Wysokość komory: 20-24 cm
 • Obudowa odporna na wysokie temperatury
 • Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne
 • Wyjmowany talerz obrotowy
 • Timer z sygnałem dźwiękowym

Ilość: 1 sztuka

Waga precyzyjna

Specyfikacja sprzętu:

 • Zakres pomiarowy min. 420 g
 • Dokładność przynajmniej 0,001 g
 • Adiustacja wewnętrzna
 • Szalka ważąca ze stali szlachetnej o wymiarach min 130 mm
 • Poziomica do ustawiania wagi
 • Osłona przeciwwiatrowa
 • Kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3” z ustawianą regulacją jasności przez użytkownika
 • Dołączone świadectwo kalibracji/ wzorcowania

Ilość: 1 sztuka

Jeżeli w powyższym opisie zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

II.                   OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych urządzeń laboratoryjnych.
 2. Gwarancja min. 24 miesięcy.
 3. Koszt transportu (Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Kolejowa 16- w uzgodnieniu odpowiednio wcześniej z dostawcą transport może zostać skierowany do miejsca w osi drogowej Poznań -Boguchwała do pomieszczeń laboratorium), instalacji, uruchomienia, odbioru technicznego i szkolenia w cenie.
 4. Urządzenia w całości fabrycznie nowe – nie użytkowane w celach wytwórczych przez inne przedsiębiorstwo.
 5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim zawierająca co najmniej dokumentację techniczno-rozruchową, zasady serwisowania, deklaracje dopuszczającą do pracy na terenie UE, atesty, (Deklaracja zgodności CE. Zgodność z normami ISO i DIN oraz dyrektywami odnośnie bezpieczeństwa pracy, spełnione laboratoryjne standardy bezpieczeństwa).
 6. Wymagana jest szczegółowa oferta (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.

7.W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.

 1. Termin dostawy i uruchomienia: nie dłuższy niż 10 tygodni od daty podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Dostawcy i Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
 2. Ważność oferty: 60 dni od daty terminu składania ofert.
 3. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
 4. Warunki płatności: płatność jednorazowa w terminie 14 dni po uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru.
 5. Czas reakcji serwisu i uzyskania sprawności urządzenia do 48 godzin.

 

III.                  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

– posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

.

IV.                 KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 90 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 90, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 90.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena za całość zamówienia netto bez VAT. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

Kryterium nr 2: okres dostawy – waga kryterium 10 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

Okres dostawy do 10 tygodni pkt, okres dostawy do 8 tygodni – 10 pkt.

 

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

 

V.                   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o., 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 16, Polska lub elektronicznie poprzez portal bazy konkurencyjności.

Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:

[Oferta w postępowaniu 8/2021 urządzenia laboratoryjne. Nie otwierać przed godziną 13.00 dnia 15 października 2021r]

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 15 października 2021 do godziny 9:00:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

VI.                 INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:

 1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną, co najmniej załącznik nr 2) zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
 3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
 4. Zaparafowany projekt umowy dostawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

 

VII.               INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

–      Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

–      Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.

–      Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

–      Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

VIII.              POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
 1. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Informacja na temat przyczyn odrzucenia będzie zawarta w protokole wyboru oferty. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawca (Oferent) zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
 4. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia wielkość zamówienia do niektórych pozycji z zapytania ofertowego. Zamawiający może zmniejszyć do 1 sztuki zamówienie na chłodziarkę laboratoryjną,
 8. W trakcie trwania postępowania Zamawiający wymaga od Oferentów zadawania pytań co do treści zapytania ofertowego i jego załączników wyłącznie w formie elektronicznej na adres k.gacek@ovo-res.pl. Wszystkie pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

 ZAPYTANIE – OFERTOWE – NR 8 2021

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 8/2021

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).

– Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wzór).

– Załącznik nr 4 – Projekt umowy dostawy (wzór).

– Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna

Podpisał. Kazimierz Gacek

Członek Zarządu PGD Ovo-res sp z o.o. w Boguchwale

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Stanisława Franczaka.